Individuální provázení staré

Při provázení individuálních klientů používám různé metody, techniky a přístupy podle toho, s jakým zadáním klient přichází. Pro individuální práci nejčastěji používám koučování, mentorik nebo různé sebezkušenostní a zážitkové a improvizační aktivity pro trénink konkrétních dovedností. Na první schůzce s klientem stanovíme cíle našeho setkávání a dohodneme se na roli, ve které pro klienta budu vystupovat (provázím změnou, inspiruji a předávám zkušenosti, trénuji dovednosti atd.).

Nejčastěji mě klienti vyhledávají pro individuální práci z následujících důvodů:

  • nastartovat změnu, zorientovat se ve svém životě a najít vlastní směřování, objevit své zdroje, přiblížit se ke svému já, a to vše s cílem žít spokojený, radostný a naplněný život
  • vyřešit pracovní téma,
  • naučit se připravit workshop, seminář či školení tak, aby to bylo smysluplné, zajímavé, užitečné a zábavné
  • naučit se konkrétní dovednosti, které po mě vyžaduje můj šéf v práci
  • naučit se reagovat v životních situacích pohotově, s nadhledem, lehkostí,
  • trénovat veřejné vystupování, prezentační dovednosti, rétoriku, získat plynulost v projevu, jak být poutavý řečník

KONZULTACE

Pro klienty, které zaujalo, co a jak dělám, a chtějí se mnou nechat provázet na své cestě změnou, kteří se chtějí naučit něco konkrétního z toho, co umím, nebo se jen nechat inspirovat. V konzultacích kombinuji všemožné přístupy individuální práce. Věnujeme se tomu, co klient právě potřebuje, formou práce, která je pro něj v tu chvíli nejužitečnější. Ať už se chce změnu ve svém životě, naučit se pracovat s on-line nástroji pro aktivní vzdělávání na dálku, trénink rétoriky, zorientování se v náročné životní situaci, přípravu na přednášku na TEDexu, základy manažerských dovedností, vhled do problematiky učení prožitkem, rozvíjet své lektorské dovednosti, umět stavět poutavé prezentace atd. 

"Když je žák připraven, učitel se vždycky objeví."

KOUČOVÁNÍ

Při koučování provázím koučovaného změnou. V roli kouče se stávám partnerkou pro dosažení stanoveného cíle, provázím koučovaného na této cestě. Zásadní je, aby koučovaný objevil cíl, ke kterému chce směřovat, aby pro něj byl zajímavý, lákavý a chtělo se mu tou cestou jít. A chtěl mě jako průvodkyni na této cestě s sebou.

Plně respektuji, že koučovaný má veškeré zdroje k tomu, aby změnu provedl, a já mu pomáhám tyto zdroje objevit a využít. Je pro mě podstatné pracovat s klienty, kteří chtějí, aby změna, ke které společnou prací směřujeme, nezůstala pouze “změnou na papíře nebo koučovacích setkáních”, ale  aby byla integrována do života.

Vycházím ze základního předpokladu, že všichni jsme OK a že jakékoliv téma, které koučovaný na setkání přinese, je v pořádku.

Je pro mě podstatná důvěra ve vztahu kouč - koučovaný a společná otevřená komunikace.

"Změna se stává změnou, když nezústane na papíře a podaří se ji integrovat do života."

MENTORINK

Facilitativní mentorink je proces, při kterém zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli předává své znalosti a dovednosti dál. Rozumí a důvěrně zná kontext, ve kterém se mentorovaný pohybuje. Využívá dovedností kouče a umí vědomě přecházet z koučovací role do role mentorské. V mentorské roli nabízí svůj názor, zkušenost či znalost.

V mentorské roli proto pracuji, pokud klient chce kromě objevení vlastních cílů a směřování i inspiraci, zkušenost a pohled zvenku. Nejčastěji takto s klienty pracuji v oblasti přípravy seminářů, školení, workshopů v pracovním prostředí či s lektory a učiteli při práce na přípravě smysluplného a užitečného vzdělávání (jak připravit a postavit svoje lekce, hodiny, jak podpořit s interaktivitu). V poslední době se velmi zaměřuji i na mentorink v oblasti distančního vzdělávání.

"Když děláš, co Tě baví, inspiruješ tím ostatní."

TRÉNINK

Na dovednostech je fantastické, že je možné je opakovaným zkoušením zlepšovat. Svým klientům proto nabízím individuální trénink dovedností v oblastech komunikace, veřejného vystupování, prezentačních dovedností, rétoriky. Na prvním setkání se společně zaměříme na to, co, proč a kam potřebujete posunout, co se chcete naučit. A pomocí individuálních technik zaměřených konkrétně na řešení vaší potřeby budeme tyto vaše dovednosti rozvíjet.

Jde mi především o to, aby byl klient spokojený s vlastním rozvojem a změnou, kterou prochází. Proto kladu důraz na otevřenou zpětnou vazbu a rozvíjení schopnosti sebereflexe u klienta.

Zaměřuji se především na individuální trénink prezentačních dovedností., veřejného vystupování, improvizace, komunikačních dovedností.

"Nic není špatně, pokud víte, že to děláte a co tím docílíte. A jste v tom vědomě."

 

Pokud máte zájem o bližší informace či schůzku, napište prosím na

simona.travnickova@gmail.com.