Individuální provázení

Při individuálním provázení klientů používám různé metody, techniky a přístupy podle toho, s jakým zadáním klient přichází. Pro individuální práci nejčastěji používám koučování, mentorik, konstelace, sebezkušenostní, zážitkové a improvizační aktivity. Na první schůzce s klientem stanovíme cíle našeho setkávání a dohodneme se na roli, ve které pro klienta budu vystupovat (provázím změnou, inspiruji a předávám zkušenosti, trénuji dovednosti atd.).

Nejčastěji mě klienti vyhledávají pro individuální práci z následujících důvodů:

  • nastartovat změnu, zorientovat se ve svém životě a najít vlastní směřování, objevit své zdroje, přiblížit se ke svému já, a to vše s cílem žít spokojený, radostný a naplněný život
  • vyřešit pracovní téma,
  • naučit se připravit workshop, seminář či školení tak, aby to bylo smysluplné, zajímavé, užitečné a zábavné
  • naučit se konkrétní dovednosti, které po mě vyžaduje můj šéf v práci
  • naučit se reagovat v životních situacích pohotově, s nadhledem, lehkostí,
  • trénovat veřejné vystupování, prezentační dovednosti, rétoriku, získat plynulost v projevu, jak být poutavý řečník
metody a techniky Simony Trávníčkové

Jak s klienty při provázení pracuji

Konzultace

Pro klienty, které zaujalo, co a jak dělám, a chtějí se mnou nechat provázet na své cestě změnou, kteří se chtějí naučit něco konkrétního z toho, co umím, nebo se jen nechat inspirovat. V konzultacích kombinuji všemožné přístupy individuální práce pro naplnění stanoveného cíle. Věnujeme se tomu, co klient právě potřebuje, takovou formou práce, která je pro něj v tu chvíli nejužitečnější. Ať už se chce změnu ve svém životě, posílit sebevědomí, trénink prezentačních dovedností a rétoriky, zorientování se v náročné životní situaci, přípravu na přednášku na TEDexu, trénink manažerských dovedností, vhled do problematiky učení prožitkem, rozvíjet své lektorské dovednosti, umět stavět poutavé prezentace, naučit se pracovat s on-line nástroji pro aktivní vzdělávání na dálku atd.

Koučování

Při koučování provázím koučovaného změnou. V roli kouče se stávám partnerkou pro dosažení stanoveného cíle, provázím koučovaného na této cestě. Zásadní je, aby koučovaný objevil cíl, ke kterému chce směřovat, aby pro něj byl zajímavý, lákavý a chtělo se mu tou cestou jít. A chtěl mě jako průvodkyni na této cestě s sebou.

Plně respektuji, že koučovaný má veškeré zdroje k tomu, aby změnu provedl, a já mu pomáhám tyto zdroje objevit a využít. Je pro mě podstatné pracovat s klienty, kteří chtějí, aby změna, ke které společnou prací směřujeme, nezůstala pouze “změnou na papíře nebo koučovacích setkáních”, ale aby byla integrována do života. Vycházím ze základního předpokladu, že všichni jsme OK a že jakékoliv téma, které koučovaný na setkání přinese, je v pořádku. Je pro mě podstatná důvěra ve vztahu kouč - koučovaný a společná otevřená komunikace.

Mentoring

V mentorské roli pracuji, pokud klient chce kromě objevení vlastních cílů a směřování získat i inspiraci, moje zkušenosti, znalosti a pohled zvenku. Nejčastěji takto s klienty pracuji v oblasti přípravy seminářů, školení, workshopů v pracovním prostředí či s lektory a učiteli při práce na přípravě smysluplného a užitečného vzdělávání (jak připravit a postavit svoje lekce, hodiny, jak podpořit s interaktivitu). V poslední době se velmi zaměřuji i na mentorink v oblasti distančního vzdělávání.

Trénink

Na dovednostech je fantastické, že je možné je opakovaným zkoušením zlepšovat. Zaměřuji se především na trénink dovedností v oblastech komunikace, improvizace, veřejného vystupování, prezentačních dovedností, rétoriky. Při tréninku dovedností je pro mě podstatný především skutečný posun klienta. Proto kladu důraz na otevřenou zpětnou vazbu a rozvíjení schopnosti sebereflexe u klienta.

 

Pokud máte zájem o individuální provázení, bližší informace či nezávaznou schůzku, kontaktujte mě prosím na emailu simona.travnickova@gmail.com.

Moje cesta od právničky


k lektorce, improvizátorce a koučce


na volné noze.


Aneb proč život potřebuje improvizaci.

číst můj příběh